เมนูหลัก

นศ365ศิลปะคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับงานสื่อสาร
Art of Computer Graphics for Communication
สังกัดศิลปศาสตร์, นิเทศศาสตร์บูรณาการ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00LAB ทางภาษา102C35035W   CLOSED 
  พุธ10:00-13:00LAB ทางภาษา102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รายวิชาเอกเลือก
Course Description
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นสูงการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ การจัดวางวัตถุในจอภาพ การใช้พื้นที่ สัดส่วน การกำหนดเส้น สี แสง เงา การจัดวางตำแหน่งวัตถุ และการใช้ชนิดของการจัดวัตถุแบบต่างๆศิลปะการนำเสนอ การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในงาน
การประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิกส์ในงานโปรดักชั่นต่างๆ
Computer graphics study and practice . Layout based on art composition. Placing objects on the screen use area, proportion, line, color, shadow Object placement and the use of different types of objects. Presentation art Application of graphics in various productions.
Moral ethics in television and film.Application of graphics software in productions.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47