เมนูหลัก

ทพ320กีฏวิทยาการเกษตร
Entomology for Agriculture
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00FP101:813813C25205W    
  จันทร์13:00-16:00FP ฟาร์มพืช806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 3
เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 2
19-19-0
1-1-0
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 106 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 105 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
 ชุมพร
  01 พฤหัสบดี10:00-12:00405716C25178W    
  ศุกร์13:00-16:00LAB2701L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 3
เทคโนโลยีการผลิตพืช ปี 2 ขึ้นไป
25-11-14
25-6-19
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
วิวัฒนาการและประวัติความเป็นมาของแมลง การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสัณฐานภายนอกและภายในแมลง การเปลี่ยนรูปร่างและการเจริญเติบโตของแมลง ชีพจักร สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของแมลง การเก็บและรวบรวมตัวอย่างแมลงเพื่อการศึกษาและวิจัย แมลงที่มีประโยชน์และโทษทางการเกษตร แมลงศัตรูสำคัญของพืชเศรษฐกิจ
การจัดจำแนกชนิดของแมลงสำคัญบางชนิด ตลอดจนวิธีการป้องกันกำจัดแมลงโดยวิธีผสมผสาน
History and evolution of insects, study on the external and internal morphology of insects, metamorphosis and growth of the insect, life cycle, physiology and ecology of insects, collection and storage for study and research, beneficial and harmful in
agricultural insects of economic crops, classification of some important insect species and integrated insect pest management.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47