เมนูหลัก

ทพ321โรคพืชวิทยา
Plant Pathology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชว330
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์10:00-12:00FP101:813813C30273W    
  จันทร์13:00-16:00FP ฟาร์มพืช806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 110-8-2
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2563 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 5 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ศึกษาแนวคิดของวิชาโรคพืช ประวัติ ความสำคัญของโรคพืช การพัฒนาการของเชื้อสาเหตุโรคพืช การเกิดโรคในพืช การวินิจฉัยโรคพืช การจำแนกโรคพืช การแยกเชื้อและการเลี้ยงเชื้อสาเหตุโรคพืช การทดสอบความสามารถในการก่อโรคกับพืช สาเหตุของโรคพืชที่เกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตและสิ่งที่มีชีวิต และการควบคุมโรคพืชโดยวิธีผสมผสาน

Concepts of plant pathology, history and importance of plant diseases, development of plant pathogens, emerging diseases, diagnosis, identification of plant diseases, isolation and culture of pathogenic plant, pathogenicity test (Koch’s Postulate), plant diseases caused
by living organisms and non-living thing and integrated of plant disease control.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47