เมนูหลัก

ทพ130ปฏิบัติงานฟาร์ม 1
Farm Practice 1
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร16:00-19:00FP ฟาร์มพืช806L30237W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 2
20-14-6
8-8-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 ชุมพร
  01 อังคาร16:00-19:00ฟาร์มเทคฯพืช708L30228W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
เทคโนโลยีการผลิตพืช ปี 1 ขึ้นไป
30-12-18
30-10-20
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
จัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานฟาร์ม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ คุ้นเคย เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับพืช ตลอดจนได้เรียนรู้ถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปลูกและดูแลรักษาพืชปลูกในแต่ละช่วงที่แตกต่างกัน

Provide students with farm practice, so that students learn unfamiliar skills practice various aspects of the plant, as well as learn about the activities related to planting and treatment plants grown in different stages.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47