เมนูหลัก

ทพ131ปฏิบัติงานฟาร์ม 2
Farm Practice 2
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์16:00-19:00FP ฟาร์มพืช806L30264W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์
อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 ชุมพร
  01 อังคาร16:00-19:00แปลงไม้ผล711L402515W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ปณิดา กันถาด
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
จัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานฟาร์ม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ คุ้นเคย เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนเรียนรู้ถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปลูก การขยายพันธุ์พืช การดูแลรักษาพืชปลูก ตลอดจนการจัดการฟาร์มและสถานเพาะชำพืช

Provide students with farm practice, so that students learn to become familiar, skills practice areas as well as learn about the activities related to the plant, propagation, care and treatment crops, farm management and nursery.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47