เมนูหลัก

ทพ231เครื่องจักรกลทางการเกษตร
Agriculture Machinery
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-10:00FP101:813813C20146W    
  ศุกร์13:00-16:00FP ฟาร์มพืช806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 21 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
 ชุมพร
  01 จันทร์15:00-17:00305716C25250W    
  ศุกร์09:00-12:00แปลงพืชไร่710L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญของเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรงทางการเกษตร ระบบการทำงานของเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว เพื่อเตรียมดิน ปลูกและหว่านเมล็ด ให้น้ำ ให้ปุ๋ยและป้องกันกำจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวพืชเฉพาะต่าง ๆ
คัดแยกและขนถ่าย การดูแลรักษา ความปลอดภัย และการซ่อมเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร โดยเน้นหนักภาคปฏิบัติในฟาร์มพืชการเลือกใช้เครื่องมือทุ่นแรงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
The importance of machinery and agricultural machinery, the system of machinery and agricultural machinery, pre-harvesting machinery for soil preparation, plant and sow seeds, provide water, fertilize and prevent pests, harvesting and postharvest mechanics to harvest specific plants,
sorting and unloading, maintenance, repair, security and energy-saving for machinery agriculture by the emphasis is on the practice of the farm crops, and the selection of machinery to optimize with the areas.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47