เมนูหลัก

ทพ310เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช
Crop Improvement Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: พธ340 หรือ
ชว340
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:00FP101:813813C1073W    
  พฤหัสบดี08:00-09:00FP101:813813C      
  พฤหัสบดี15:00-18:00FP ฟาร์มพืช806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 3
เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
6-6-0
2-1-1
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
 ชุมพร
  01 อังคาร08:00-10:00302716C20146W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00LAB4701L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 3
เทคโนโลยีการผลิตพืช ปี 2 ขึ้นไป
20-9-11
20-3-17
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
การปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีดั้งเดิมและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ประโยชน์และความสำคัญในการปรับปรุงพันธุ์พืช แหล่งพันธุกรรมและวิวัฒนาการของพืช หลักการคัดเลือกพันธุ์ ในการผสมพันธุ์พืช การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการเกษตรสมัยใหม่ และระบบเกษตรแบบอินทรีย์

Study on the conventional methods and biotechnology for plant breeding. The benefits and important of plant breeding, evolution, plant genetic resources, principle of selection, plant development and improvement sutible for modern agriculture and organic system.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47