เมนูหลัก

ทพ332การจัดการดินและน้ำทางการเกษตร
Agriculture Soil and Water Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-12:00FP101:813813C20191W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00FP ฟาร์มพืช806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 319-19-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: นายอนุกูล จันทร์แก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
 ชุมพร
  01 จันทร์08:00-10:00405716C25178W    
  อังคาร16:00-19:00LAB2701L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 3
เทคโนโลยีการผลิตพืช ปี 2 ขึ้นไป
25-11-14
25-6-19
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
การจัดการและเตรียมดินเพื่อปลูกพืช การป้องกันและการชะล้างดิน แหล่งน้ำ ความต้องการน้ำของพืช เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการให้น้ำ การออกแบบระบบการให้น้ำ รวมทั้งการระบายน้ำในฟาร์มพืช

Preparation of soil for crops, water resources, protection and soil erosion, water needs of plants, equipment and methods of irrigation, the design of the water including drainage in farm crops.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47