เมนูหลัก

ทพ201เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช
Plant Propagation Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:00FP101:813813C1073W    
  ศุกร์08:00-09:00FP101:813813C      
  จันทร์13:00-16:00FP ฟาร์มพืช806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 28-7-1
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2563 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 6 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 811 ห้อง N106:811
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
 ชุมพร
  01 อังคาร08:00-10:00307716C18180W    
  พฤหัสบดี16:00-19:00LAB4701L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ปณิดา กันถาด
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 3
เทคโนโลยีการผลิตพืช ปี 2 ขึ้นไป
10-9-1
10-9-1
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 716 ห้อง 404
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์ ดร.จักรกฤช ณ นคร กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์และหลักของการขยายพันธุ์พืช การจัดการเรือนเพาะชำและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์พืช ปัจจัยต่อความสำเร็จของการขยายพันธุ์พืช เมล็ดและการรับรองมาตรฐาน วิธีการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการขยายพันธุ์แบบใช้เพศและไม่ใช้เพศ รวมทั้งการดูแลรักษาต้นตอ
ต้นพันธุ์ การขุดล้อมต้นไม้ เมล็ดเทียม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุ์ที่รวดเร็ว
Meaning, importance, benefits and mainstream of plant propagation. Management of nurseries and equipment suitable for plant propagation. Factors to the success of plant propagation. Seeds and certification. Methods and factors involved in sexual and asexual propagation.
Including the care of rootstock and stem propagation. Digging around trees. Artificial seed. Rapid propagation by tissue culture.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47