เมนูหลัก

ทพ303เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ
Economic Horticulture Production Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ทพ200
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:00FP101:813813C30264W    
  พุธ09:00-10:00FP101:813813C      
  ศุกร์13:00-16:00FP ฟาร์มพืช806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 2
เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 2
19-19-0
8-7-1
สอบกลางภาค: 20 ม.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 21 มี.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 106 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: เอกเลือก
Course Description
หลักการผลิตพืชสวน คือ พืชผักและไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยการวางแผนกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิตพืชสวนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งพืชผักเขตร้อนและหนาว ไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ เริ่มตั้งแต่การจำแนกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ปัจจัยการผลิต สภาพแวดล้อม การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การปลูก
การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งการแปรรูป และการตลาด เพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักการรับรองของกรมวิชาการเกษตรและสากล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) หรือการผลิตพืชผักในระบบอินทรีย์
Principle production of horticulture production are vegetables and ornamental flowers on quality and safety, planning and technical production of horticultural that are both economically important tropical and winter vegetables and Floral flower,
classification of botanical chracteristics of plants,vegetable crops production factors and conditions suitable, the process of preparing materials, planting, care, harvesting, post-harvest technology including processing and marketing. under the department l
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47