เมนูหลัก

ทพ308ระบบมาตรฐานการผลิตพืช
Plant Production Standards Systems
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ทพ200
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-10:00FP101:813813C20173W    
  พฤหัสบดี09:00-10:00FP101:813813C      
  พุธ09:00-12:00FP ฟาร์มพืช806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์
อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา
อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 2
เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 3
1-0-1
19-17-2
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 116 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ความหมาย ความสำคัญของมาตรฐาน กฎหมายและมาตรฐานการผลิตพืขของประเทศไทยและระหว่างประเทศ องค์กรที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเหมาะสม (GAP) สำหรับพืชอาหาร การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของประเทศไทยและสากล
การตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ การตลาด ปัญหาและแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการผลิตพืช
Meaning, Importance of standars. Laws and standards of Thailand and international production. Related organizations. Good Agricultural Practices (GAP) for food crops. GAP Plant Certification. Organic production of Thailand and international standards.
Organic Plant Production Certification. Marketing, Problems and guidelines for developing standards for crop production.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47