เมนูหลัก

อป101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้
Introduction of Forest Industry Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00N207:811811C23203W    
  พุธ10:00-13:00FI:811811L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
สำรองให้:เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ ชั้นปี 110-10-0
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 106 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 115 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ความรู้เบื้องต้นในการใช้ไม้และไม่ใช่ไม้เป็นวัตถุดิบและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ป่าไม้ รวมถึงขั้นตอนกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมป่าไม้และนวัตกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

A basic knowledge of wood and non-wood as a raw material and forest products technology; production process in the forest industry and other related innovations.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47