เมนูหลัก

อป322เทคโนโลยีการประสานและการตกแต่ง
Adhesives and Finishing Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:00N108:811811C1073W    
  ศุกร์09:00-12:00FI:811811L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
สำรองให้:เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ ชั้นปี 310-7-3
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย กรรมการกำกับห้องสอบ 3
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 115 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ชนิดและประเภท โครงสร้างทางเคมี คุณสมบัติทางเคมีของกาว การเลือกใช้กาวให้เหมาะกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ไม้ สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของสารเคลือบผิวหน้าไม้ กรรมวิธีของการเคลือบผิวหน้าไม้ และความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

Type, structure and chemical property of adhesives; use of proper adhesives for wood products; chemical and physical property of coating materials, processing in coating of wood and chemical safety.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47