เมนูหลัก

อป331เทคโนโลยีการป้องกันรักษาเนื้อไม้
Wood Protection Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-10:00N207:811811C770W    
  ศุกร์13:00-16:00FI:811811L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
สอบกลางภาค: 20 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 104 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ความทนทานตามธรรมชาติของเนื้อไม้ ปัจจัยที่ทำให้ไม้เสื่อมสภาพ ได้แก่ เชื้อรา แมลง และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ กรรมวิธีต่างๆ ในการอาบน้ำยาไม้ ตัวยาที่ใช้ในการป้องกันรักษาเนื้อไม้ และมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้สารป้องกันรักษาเนื้อไม้

Natural durability of wood; cause of wood deterioration by fungi, insects and other organisms; various processes for wood preservation, wood preservatives and safety standard.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47