เมนูหลัก

อป332เทคโนโลยีการอบไม้
Wood Drying Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:00N202:811811C1073W    
  พฤหัสบดี09:00-12:00FI:811811L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
สำรองให้:เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ ชั้นปี 310-7-3
สอบกลางภาค: 2 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์กษมา ถาอ้าย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 1 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 115 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
หลักการทำไม้ให้แห้ง การผึ่งไม้ในกระแสอากาศ การทำงานของเตาอบ การอบไม้ การใช้ตารางอบไม้ การหาปริมาณความชื้น การหดตัว ความเค้น และการเกิดตำหนิของไม้

Principle of wood drying, wood seasoning, kiln drying, wood drying and drying schedule; determining of moisture content, shrinkage, stresses and degradation of timber.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47