เมนูหลัก

อป342เทคโนโลยีพลังงานจากไม้
Wood Energy Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:00FI:811811L770W    
  อังคาร10:00-12:00N207:811811C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
แนวความคิดเกี่ยวกับไม้และการแปรรูปพลังงาน การใช้ประโยชน์จากไม้ องค์ประกอบทางเคมีที่เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากไม้ ระบบแก๊สซิฟิเคชั่น ไพโรไลซีส คาร์บอนไนเซซั่น การนำเศษเหลือวัสดุลิกโนเซลลูโลสิกไปแปรรูปเป็นพลังงาน การเปลี่ยนแปลงของเสียจากอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นพลังงาน
ระบบผลิตพลังงานความร้อนร่วม การประเมินจุดคุ้มทุนตลอดจนผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต
Concepts of wood and energy transformation; wood utilization; chemical composition change; wood energy technology; gasification system; pyrolysis; carbonization; lignocelulosic waste for energy production; residual form forest industry processing; combined cycle system;
break-even analysis and evaluation of by-products from energy production.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47