เมนูหลัก

อป351การควบคุมและการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม้
Wood Products Quality Control
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-15:00N208:811811C1073W    
  พฤหัสบดี15:00-18:00FI:811811L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์
สำรองให้:เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ ชั้นปี 310-7-3
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
การควบคุมคุณภาพ การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบและการรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ มาตรฐาน กฎหมายป่าไม้ การขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน

Quality control; sampling; standards and certification of wood products; forest laws; factory license.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47