เมนูหลัก

อป443เทคโนโลยีสำหรับการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม้
Technology for Wood Product Quality Improvement
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:00N203:811811C20182W    
  อังคาร15:00-18:00FI:811811L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ
สำรองให้:เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ ชั้นปี 310-10-0
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 106 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ความรู้เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโน เทคโนโลยีพลาสมาและเทคโนโลยีอื่น ๆที่สามารถนำมาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์จากไม้

Introduction and application of nanotechnology, plasma technology and other technologies on wood products quality improvement.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47