เมนูหลัก

อป352มาตรฐานและการรับรองป่าไม้
Standard and Forest Certification
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-15:00N207:811811C770W    
  พฤหัสบดี15:00-18:00FI:811811L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 105 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.เกษราพร ทิราวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 21 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
หลักการรับรองมาตรฐานสากล การผลิตอุตสาหกรรมป่าไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การรักษาคุณภาพและการจัดการอุตสาหกรรมป่าไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

Principles of the international certification; the standard of forest industry, quality and management of forest industry following international standard.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47