เมนูหลัก

อป381อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ
Economic Tree Industry
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:00N207:811811L770W    
  อังคาร13:00-16:00FI:811811L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 117 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 14 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ไม้เศรษฐกิจสำคัญในประเทศไทย ได้แก่ ไม้สัก ยูคาลิปตัส ยางพารา และอื่นๆ การเลือก สายพันธุ์ แหล่งเพาะปลูก การจัดการป่าไม้ การแปรรูป การวางแผนการตลาด ศึกษาการทำงานขององค์กรที่มีการบริหารจัดการไม้เศรษฐกิจที่ดี เช่น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ หน่วยงานเอกชนอื่นๆ

The economic tree including Teak, Eucalyptus, Rubberwood etc., species selection, cultivation area, forest management, wood processing, marketing planning, field trips of successful organization such as Forest Industry Organization and other companies.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47