เมนูหลัก

กป271ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐกิจสังคม
Introduction of Socioeconomics
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เกษตรป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:00303/2 : 801801C95878W    
  อังคาร15:00-18:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.อัญชลี รัตนธรรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
Course Description
ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีการผลิต ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ การค้าระหว่างประเทศ ลักษณะเศรษฐกิจสังคมเมืองและชนบท รวมถึงเศรษฐกิจสังคมในระดับครัวเรือนและระดับชาติ ระบบเศรษฐกิจโลก
มีฝึกปฏิบัติในการศึกษาลักษณะเศรษฐกิจสังคมของชุมชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรและป่าไม้
The theatrical foundation of microeconomics and macroeconomics; Demand and supply theory; Production theory; Consumer theory; Gross domestic product; International trade; Socioeconomics of urban and rural including socioeconomic of household and country;
Economy system; Study practice socioeconomics of agricultural and forestry community.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47