เมนูหลัก

รบ203ปรัชญาและจริยธรรมทางการเมือง
Political Ethic and Philosophy
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์14:30-16:00113 : 801801C20182W    
  พฤหัสบดี14:30-16:00113 : 801801C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา
สอบกลางภาค: 20 ม.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 115 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
  02 พุธ17:00-20:00TBA(แพร่)TBAC660W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
นิยาม ความหมาย และวิวัฒนาการทางปรัชญา และจริยธรรมทางการเมืองการปกครอง ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน และแนวทางการศึกษาปรัชญา รวมถึงระบบคิดและนักปรัชญาทางการเมืองการปกครองที่สำคัญ

Definitions, significances and philosophy evolution and ethical politics theories and approaches such as moral and political ethics since the classic to modern era; Thinking system and knowledge acquirement from well-known political philosophers.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47