เมนูหลัก

รบ211การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
Thai Local Government
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:รบ314
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:00115 : 801801C301911W    
  ศุกร์13:00-15:00115 : 801801L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 219-19-0
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
  02 อาทิตย์13:00-15:00TBA(แพร่)TBAC1064W    
  อาทิตย์15:00-17:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 110-6-4
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 2ปี
Course Description
ทฤษฎี แนวคิด หลักการพื้นฐาน และวิวัฒนาการของระบบการบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตลอดจนลักษณะโครงสร้างและรูปแบบ พร้อมทั้งเข้าใจถึงวิวัฒนาการของระบบการบริหารราชการแผ่นดินสมัยใหม่ในประเทศไทย ตลอดจนความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

Theories, approaches, basic principles and evolution, structure and form of regional and local government. Evolution of Thai modern government system. Study in power relation among central, regional and local government.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47