เมนูหลัก

รบ231กฎหมายปกครอง
Administrative Law
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: รบ104
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:30115 : 801801C20173W    
  ศุกร์13:00-14:30115 : 801801C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 16 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
  02 เสาร์09:00-12:00TBA(แพร่)TBAC660W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
หลักทั่วไปและลักษณะสำคัญของกฎหมายปกครอง ฝ่ายปกครอง การกระทำทางปกครอง ผลบังคับของคำสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับทางปกครอง วิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง บริการสาธารณะการจัดระเบียบราชการบริหาร

General principles and important characteristics of administrative law; administrative organs; administrative act; legal effect of administrative act; revocation of administrative act; administrative execution; procedures performed by
administrative officials; public service; administration of state organs.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47