เมนูหลัก

รบ461สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร์
Seminar in Political Science Research Practice
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: รบ352
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ16:00-21:00TBA(แพร่)TBAC50473W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ สุภาแสน
อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ
อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 450-47-3
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจ จากเอกสาร งานวิจัย และบทความที่ครอบคลุมแนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญของสาขาวิชารัฐศาสตร์ อันได้แก่ ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ การเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ การเมืองและการปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์

Study and discuss interesting topics from a variety of research papers and articles covering the major theories and concepts in each of the subfields in the discipline of Political Science: Political Theory, Comparative Politics and
Government, Local Politics and Government, International Relations and Public Administration.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47