เมนูหลัก

รบ315จิตวิทยา พฤติกรรม และวัฒนธรรมทางการเมือง
Political Psychology, Behavior and Culture
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-12:00TBA(แพร่)TBAC50248W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 349-2-47
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2563 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 116 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.พิรานันท์ จันทาพูน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 3 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 115 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
แนวทางด้านจิตวิทยาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและวัฒนธรรมทางการเมือง ประยุกต์ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาและทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการอธิบายความแตกต่างของพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล รวมถึงกระบวนการการกล่อมเกลาทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย พฤติกรรมทางการเมืองในวัฒนธรรมทางการเมืองรูปแบบต่างๆ
Psychological approach which involve with behavior and political culture. Apply on theories for indicate and explain the differentiation of political behaviors of individual, including democratically political socialization and behavior or other forms of political behaviors

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47