เมนูหลัก

รบ421การจัดการวิสาหกิจชุมชน
Management of Community Enterprise
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: รบ102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00N202:811811C231211W    
  ศุกร์10:00-12:00N202:811811L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 450-12-38
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: เอกเลือก
  02 จันทร์13:00-15:00TBA(แพร่)TBAC1046W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00TBA(แพร่)TBAC      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 33-3-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: เอกเลือก
Course Description
ความหมาย และความสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น คำจำกัดความ แนวคิด ลักษณะเฉพาะ ประเภท วิธีการ กระบวนการ รูปแบบ พัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน ระบบการจัดการวิสาหกิจชุมชน กลยุทธ์การพัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน และปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน

Meaning and importance of the local community economy, definitions, concepts, characteristic, types, methods, process, patterns, development of community enterprise, community enterprise management system, strategic
development for strength enhancement of community enterprise and factors effecting achievement of community enterprise.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47