เมนูหลัก

สศ480การจัดการธุรกิจปศุสัตว์
Livestock Business Management
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, สัตวศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ17:00-19:00AT 1203112C80782W    
  ศุกร์09:00-12:00AT 1412112L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ และการจัดการเชิงธุรกิจในระบบการผลิตปศุสัตว์ ตลาดสินค้าปศุสัตว์ การตัดสินใจในการลงทุน การวางแผนธุรกิจ รวมถึง ปศุสัตว์เชิงธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการธุรกิจ การทำตลาดสื่ออิเลกทรอนิกส์

Econiomic concept and business management in livestock production systems, marketing of livestock products, decision making for invesment, business planning, business livestock production through supply chain, application of software in business management, e-commerce marketing

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47