เมนูหลัก

สศ490สัมมนา
Seminar
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, สัตวศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-14:00AT 1308112C301812W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ยุทธนา สุนันตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พงศ์พิศาลธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาสัตว์ปีก รหัส 61 เป็นต้นไป
  02 พุธ13:00-14:00AT 1203112C30228W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรพร ตาดี
อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย
อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาการผลิตสุกร รหัส 61 เป็นต้นไป
  03 พุธ13:00-14:00AT 1412112C40319W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น
อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาโคนมและโคเนื้อ รหัส 61 เป็นต้นไป
Course Description
ให้นักศึกษาศึกษาและวิเคราะห์เรื่องที่น่าสนใจทางด้านสัตวศาสตร์เพื่อนำเสนอและอภิปรายในชั้นเรียนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา

Students study and analyze the topics of interest in animal science, present and discuss in class with the consence of program coordinator

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47