เมนูหลัก

สศ494ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร์
English for Animal Science
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, สัตวศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:00AT 1308112C907614W    
  ศุกร์08:00-09:00AT 1308112C      
  ศุกร์13:00-16:00AT 1203112L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พงศ์พิศาลธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรพร ตาดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 61 เป็นต้นไป
Course Description
เน้นการศึกษาภาษาอังกฤษทางวิชาการในสาขาสัตวศาสตร์ ในระดับศัพท์เทคนิค วลี และรูปประโยค การใช้ภาษาเพื่อการค้นคว้าวิจัย การอ่านบทความวิชาการภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร์ และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์

The course focuses on academic English in the field of animal science, encompassing practical application
of animal science technical vocabularies, common phrases and sentences, and of language skills for Animal Science research. These include academic skills to tackle English material on Animal Science, and English communication skills for livestock- related career path.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47