เมนูหลัก

สศ360นมและผลิตภัณฑ์นม
Milk and Milk Products
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, โคนมและโคเนื้อ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00AT 1203112C453411W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00ฟาร์มโคนมโคเนื้อ112L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษา รหัส 61 เป็นต้นไป
  02 พุธ08:00-10:00AT 1203112C403010W    
  อังคาร12:00-15:00ฟาร์มโคนมโคเนื้อ112L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษารหัส61เป็นต้นไป หลักสูตร 4 ปี
Course Description
กายวิภาคและสรีรวิทยาของเต้านม เมตาโบลิซึมของสารอาหารต่าง ๆ ในร่างกายและต่อมน้ำนม การกลั่นสร้างน้ำนม และการขับนม ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการให้นม ผลิตภัณฑ์นมและกระบวนการแปรรูปน้ำนม มาตรฐานศูนย์รับน้ำนมดิบและโรงงานแปรรูป การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำนม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์นม

Anatomy and physiology of the udders, nutrients metabolism in the body and mammary gland, milk synthesis and secretion, hormones related to lactation , Milk processing and dairy products, standards of milk collection
center and milk processing plant, milk testing and quality control, factors affecting quality of dairy products
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47