เมนูหลัก

สศ303อาหารและการให้อาหารสุกร
Swine Feeds and Feeding
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, ผลิตสุกร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: สศ200
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-11:00AT 1203112C30264W    
  พฤหัสบดี10:00-11:00AT 1203112C      
  จันทร์13:00-16:00Lab 1508112L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาการผลิตสุกร รหัส 61 เท่านั้น
Course Description
ระบบทางเดินอาหารสุกร การย่อยและการดูดซึมอาหารพวกคาร์โบไฮเดรท ไขมันและโปรตีน การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาหารให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ความต้องการโภชนะ ประเภทของอาหาร การตรวจสอบและประเมินคุณค่าของอาหาร ระบบการให้อาหารสุกร ความเป็นพิษของอาหาร การคำนวณสูตรอาหารสำหรับสุกร

Swine gastrointestinal system, digestion and absorption of nutrients such as carbohydrate, fat and protein,
chemical changes associated with feed utilization, nutrient requirements, type of feed, analysis and evaluation of feed, swine feeding system, toxicity of feed, feed formulation for swine
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47