เมนูหลัก

กป325การจัดการป่าชุมชน
Community Forest Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เกษตรป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-12:00FR101:812812C35296W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00FF ฟาร์มป่าไม้807L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ
อาจารย์วิทยา ไพศาลศักดิ์
อาจารย์สุมัย หมายหมั้น
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 105 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: นายเปรมชัย สุทธคุณ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ความหมายและเป้าหมายการจัดการป่าชุมชน ลักษณะเชิงปริมาณและคุณภาพของป่าชุมชน ศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนชนบท องค์ความรู้ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างยั่งยืน กฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าชุมชน การทำงานร่วมกับชุมชนและการสร้างเครือข่ายป่าชุมชน

Significance and community forest management goals, Quantitative and qualitative of community forest, Study of rural social, wisdom and sustainable utilization of biodiversity in community forest, Rules respected community forest management, Working with community and Networking.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47