เมนูหลัก

กป451อุทกวิทยาป่าไม้
Forest Hydrology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เกษตรป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์10:00-12:00FR101:812812C35296W    
  ศุกร์13:00-16:00FF ฟาร์มป่าไม้807L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ
อาจารย์วิทยา ไพศาลศักดิ์
อาจารย์สุมัย หมายหมั้น
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 105 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 117 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
อุทกวิทยา วัฏจักรของน้ำ อุตุนิยมวิทยา น้ำฝน อากาศ การคายระเหยน้ำ กษัยการของดิน น้ำท่วม นิเวศวิทยาของป่าไม้ การควบคุมสภาพแวดล้อม

Hydrology Hydrological cycle Meteorology Rainwater Air Evapotranspiration Erosion Flooding Forest ecology Environmental control

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47