เมนูหลัก

กป451อุทกวิทยาป่าไม้
Forest Hydrology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เกษตรป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์10:00-12:00FR101:812812C35314W    
  ศุกร์16:00-19:00FF ฟาร์มป่าไม้807L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วิทยา ไพศาลศักดิ์
อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 427-27-0
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 116 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
อุทกวิทยา วัฏจักรของน้ำ อุตุนิยมวิทยา น้ำฝน อากาศ การคายระเหยน้ำ กษัยการของดิน น้ำท่วม นิเวศวิทยาของป่าไม้ การควบคุมสภาพแวดล้อม

Hydrology Hydrological cycle Meteorology Rainwater Air Evapotranspiration Erosion Flooding Forest ecology Environmental control

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47