เมนูหลัก

กป362นวัตกรรมสำหรับเกษตรและป่าไม้
Innovations for Agriculture and Forestry
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เกษตรป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:00FR101:812812C1064W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00FF ฟาร์มป่าไม้807L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กษมา ถาอ้าย
อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ
อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 47-5-2
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 115 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เอกเลือก
Course Description
หลักการจัดการทรัพยากรในรูปแบบของการลงทุนน้อยแต่ได้ประโยชน์มาก การนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้สำหรับจัดการด้านการเกษตรและการป่าไม้ เช่น เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ดาวเทียม หรืออื่น ๆ ตลอดจนการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อใช้สำหรับงานเกษตรและป่าไม้ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด

Principle of Thailand 4.0 management, Use new innovation for agriculture and forest management such as technology of drone and satellite, and other, including invented new innovation in agriculture and forestry for high value of product

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47