เมนูหลัก

กป491การศึกษาหัวข้อสนใจ
Selected Topic
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เกษตรป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-12:00FR101:812812C20119W    
  ศุกร์09:00-12:00FR101:812812C      
  พฤหัสบดี13:00-17:00TBA(แพร่)TBAL      
  ศุกร์13:00-17:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กษมา ถาอ้าย
อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ
อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท
สำรองให้:มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ปี 1 ขึ้นไป7-1-6
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
การศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์เรื่องที่น่าสนใจ และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยคำแนะนำของผู้สอนแล้วเรียบเรียงเขียนเป็นรายงานตามรูปแบบที่กำหนด

Studying, researching, and analyzing on interested agroforest topic approved by committee of agroforestry curriculum under the suggestion of lecturers including report writing and presenting.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47