เมนูหลัก

กช414การจัดการความขัดแย้งในชุมชน
Conflict Management in a Community
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, การจัดการชุมชน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร15:00-17:00TBA(แพร่)TBAC1046W    
  พุธ15:00-17:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 14 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ความหมาย แนวคิด และ ทฤษฎีความขัดแย้ง หลักการและการวิเคราะห์ความขัดแย้ง สาเหตุ ประเภท และพัฒนาการความขัดแย้ง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความขัดแย้ง บทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขัดแย้ง กระบวนการบริหารและจัดการความขัดแย้ง เทคนิคและทักษะการจัดการความขัดแย้ง การไกล่เกลี่ยและเจรจาต่อรอง
ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในระดับชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี และบทเรียนจากความขัดแย้ง
Definitions and key concepts; conflict theories; conflict analysis; cause, type and development of conflict. Factors contributing to conflict. Roles of stakeholders in conflict management. Conflict management, techniques and skills; negotiation, conciliation and mediation.
Problems of conflicts at the community, national and international levels, non-violent approaches to conflict management; lessons learned from conflicts.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47