เมนูหลัก

กช324ระบบเกษตรทางเลือกเพื่อการพัฒนาชุมชน
Alternative Agriculture System for Community Development
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, การจัดการชุมชน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:00TBA(แพร่)TBAC532W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
แนวคิด ปรัชญา ความหมาย ความสำคัญของการเกษตรทางเลือก พัฒนาการเกษตรของประเทศไทย การเกษตรกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต รูปแบบ วิธีการของเกษตรทางเลือก การตัดสินใจเลือกการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน
โดยศึกษาระบบการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน วนเกษตร การเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
Concept, philosophy, meaning, the crucial of alternative agriculture for community development, the development of agriculture in Thailand, agriculture with environmental problems and quality of life, types, method of alternative agriculture, the decision to select
the agriculture which is proper to community environment for supporting the quality of life and develop community sustainable by studying agriculture system such as agro-forestry, integrated farming System, natural farming and organic agriculture.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47