เมนูหลัก

รศ101รัฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Political Science
สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร15:00-17:00ศร201_1125C2021993W    
  ศุกร์15:00-17:00ศร201_1125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์นารีวรรณ กลิ่นรัตน์
สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร403
3 ก.ย. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร401
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร403
2 พ.ย. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร401
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์สุรัช สุนันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
Course Description
ศึกษาลักษณะพื้นฐานและขอบเขตของการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ ที่อธิบายความหมาย วิวัฒนาการ ธรรมชาติและวิธีการของรัฐ ความสัมพันธ์ของวิชารัฐศาสตร์กับศาสตร์ด้านต่างๆ ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล ทฤษฎีและแนวคิดทางการเมืองการปกครอง อุดมการณ์ทางการเมือง หลักอำนาจ
สถาบันทางการเมืองการปกครอง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของชาติ การเมืองการปกครองท้องถิ่น และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Concepts, history and development of the state, and relationships between political science and other social sciences, political approach and theories, forms and systems of politics and governments, political institutions and processes, thai history,
politics and governance, and fundamental of international relations.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47