เมนูหลัก

ปม501ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการป่าไม้
Research Methodology for Forest Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, การจัดการป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์09:00-11:00TBA(แพร่)TBAC15114W    
  เสาร์11:00-14:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี
สำรองให้:การจัดการป่าไม้ ชั้นปี 115-11-4
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 208 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
  02 เสาร์09:00-11:00TBA(แพร่)TBAL550W    
  เสาร์11:00-14:00TBA(แพร่)TBAC      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี
สำรองให้:การจัดการป่าไม้ ชั้นปี 15-5-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 208 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการป่าไม้ ขั้นตอนของการดำเนินการวิจัยทาง (วิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์) การออกแบบการวิจัย การประมวลผล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจากการวิเคราะห์ การเขียนรายงานและรูปแบบการนำเสนอผลงาน

The concepts of forest management research, experimental designs and steps in forest management research, data processing, analysis and interpretation of research results, writing and presenting a research report.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47