เมนูหลัก

ปม511นิเวศวิทยาป่าไม้และการจัดการขั้นสูง
Advance Forest Ecology and Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, การจัดการป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-11:00TBA(แพร่)TBAC550W    
  พุธ13:00-16:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
สำรองให้:การจัดการป่าไม้ ชั้นปี 15-5-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 4 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.วันทนีย์ แพงศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
Course Description
แนวคิดทางนิเวศวิทยาป่าไม้ ลักษณะของระบบนิเวศป่าไม้ การวิเคราะห์ทางนิเวศวิทยาป่าไม้ และความสำคัญของศาสตร์ทางนิเวศวิทยาป่าไม้ต่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั้งป่าธรรมชาติ และป่าที่ถูกรบกวน

Forest ecological concepts; characteristics of forest ecosystems; forest ecological analysis and the importance of forest ecology in forest resources management in both natural and disturbance forests.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47