เมนูหลัก

ปม541การประยุกต์หลักภูมิสังคมในการจัดการป่าไม้
Application for Geosocial in Forest Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, การจัดการป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร07:00-12:00TBA(แพร่)TBAC660W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ
อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
อาจารย์อาจารย์พิเศษ
สอบกลางภาค: 15 ม.ค. 2563 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ศรีสุดา ทาหาร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 11 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.คนิติน สมานมิตร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
Course Description
การวิเคราะห์กระบวนทัศน์ ทฤษฎี การปฏิบัติในด้านการวิจัยและพัฒนา เทคนิคและกระบวนการในการวางแผนที่สอดคล้องกับภูมิสังคมในการจัดการป่าไม้ การประยุกต์ความรู้ทางภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และ“ศาสตร์พระราชา” เพื่อให้เข้าใจหลักของการพัฒนาการจัดการ
ป่าไม้ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ กรณีศึกษาและศึกษางานนอกสถานที่
Paradigm analysis, theory, practices in techniques for research and development; techniques and planning processes in relation to geosocial for forest management; application of geography, terrain, culture, and "King Bhumipol’s Science"
to develop stable, wealthy and sustainable forest management under globalization; case studies and field trips.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47