เมนูหลัก

ปม541การประยุกต์หลักภูมิสังคมในการจัดการป่าไม้
Application for Geosocial in Forest Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, การจัดการป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์15:00-17:00TBA(แพร่)TBAC550W    
  อังคาร09:00-12:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ
สอบกลางภาค: 26 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 22 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
การวิเคราะห์กระบวนทัศน์ ทฤษฎี การปฏิบัติในด้านการวิจัยและพัฒนา เทคนิคและกระบวนการในการวางแผนที่สอดคล้องกับภูมิสังคมในการจัดการป่าไม้ การประยุกต์ความรู้ทางภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และ“ศาสตร์พระราชา” เพื่อให้เข้าใจหลักของการพัฒนาการจัดการ
ป่าไม้ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ กรณีศึกษาและศึกษางานนอกสถานที่
Paradigm analysis, theory, practices in techniques for research and development; techniques and planning processes in relation to geosocial for forest management; application of geography, terrain, culture, and "King Bhumipol’s Science"
to develop stable, wealthy and sustainable forest management under globalization; case studies and field trips.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47