เมนูหลัก

ปม612นิเวศวิทยาเชิงปริมาณเพื่อการจัดการป่าไม้
Quantitative Ecology for Forest Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, การจัดการป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00TBA(แพร่)TBAC963W    
  ศุกร์09:00-12:00TBA(แพร่)TBAC      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ คำตัน กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: ก2
Course Description
ระบบนิเวศเชิงปริมาณทั้งในระดับโครงการและหน้าที่ของระบบนิเวศป่าไม้ เพื่อการประยุกต์ใช้การคำนวณเชิงปริมาณในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และเทคนิคการคำนวณในงานการจัดการป่าไม้ ศึกษานอกสถานที่และกรณีศึกษา

Quantitative ecosystems at the project level and forest ecosystem functions applied for qualitative calculation of sustainable forest management; techniques in forest management; field trips and case studies.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47