เมนูหลัก

ปม633กลยุทธ์การจัดการป่าไม้เพื่อลดความขัดแย้ง
Conflicts and Forest Resource Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, การจัดการป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00TBA(แพร่)TBAC642W    
  จันทร์13:00-16:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
สำรองให้:การจัดการป่าไม้ ชั้นปี 26-4-2
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2563 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 811 ห้อง N102:811
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Course Description
หลักการ แนวคิดในการออกแบบกลยุทธ์เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศ อิทธิพลของภูมิประเทศและภูมิอากาศต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตมนุษย์ หลักและแนวคิดทางสังคมต่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ประยุกต์ ระบบสังคมเชิงนิเวศวิทยากับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนา
ระบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การวิเคราะห์ข้อพิพาทในเชิงบูรณาการ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เหตุปัจจัยความขัดแย้งด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม การเมือง และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เหมาะสม ศึกษานอกสถานที่และกรณีศึกษา
Principle and concept of designing strategic plan for forest resource management and ecosystems; influences of terrain and climate on the environment and human’s way of lFMe; Principles and social concepts in forest resource management applied
with knowledge and local wisdom to develop forest resource management system; participatory process techniques; analyzing causes of conflict. Analytical dispute resolution; stakeholder analysis; cause of conflicts in economics,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47