เมนูหลัก

ปม652เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการป่าไม้
Applied economics for forest management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, การจัดการป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-15:00TBA(แพร่)TBAC550W    
  พฤหัสบดี15:00-18:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
Course Description
แนวคิดและวิธีการเชิงเศรษฐศาสตร์ในการประยุกต์เพื่อการจัดการป่าไม้ การประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าไม้ การประยุกต์หลักการตัดสินใจ การวิเคราะห์เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจของรัฐเพื่อการจัดการปัญหาการจัดการป่าไม้ กรณีศึกษา ศึกษานอกสถานที่และกรณีศึกษา

Concepts and methods of applied economics for forest management; evaluation of economic projects related to forest management; application of decision principles; economic appraisal in forestry management; state economic policy of forest management problems; field trips and case studies.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47