เมนูหลัก

ปม602การจัดการระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูง
Upland Agroforestry System Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, การจัดการป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:00TBA(แพร่)TBAC624W    
  อังคาร13:00-16:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
สำรองให้:การจัดการป่าไม้ ชั้นปี 26-2-4
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 4 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
หลักการและแนวคิดในการจัดการเกษตรบนพื้นที่สูง และการอนุรักษ์การเกษตร การวิเคราะห์โครงสร้างและคุณสมบัติสภาพพื้นที่ตามโครงสร้างบนพื้นที่สูง ผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์และต่อสภาพทั่วไป รวมถึงสมดุลของระบบนิเวศ สมรรถนะของ
ทรัพยากรธรรมชาติในการรองรับการพัฒนา ศึกษานอกสถานที่และกรณีตัวอย่าง
Concepts of agricultural management in highland; agricultural conservation; structural analysis and properties on highland. Effects of natural resources on humans and general conditions including ecological balance; capabilities of natural resources
for the development; field trips and case studies.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47