เมนูหลัก

ปม622การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่าและการจัดการ
Forest Plant Genetic Resources Conservation and Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, การจัดการป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:00TBA(แพร่)TBAC110W    
  ศุกร์13:00-16:00ST301803L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ
สำรองให้:การจัดการป่าไม้ ชั้นปี 21-1-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
หลักการพื้นฐานและสถิติของพันธุศาสตร์ไม้ป่า หลักการจัดหมวดหมู่พันธุกรรมไม้ป่า วิวัฒนาการของระบบที่ใช้ในการจัดจำแนกไม้ป่า ตลอดจนรายละเอียด ปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในป่า ความอุดมสมบูรณ์ การหมุนเวียนสารอาหาร การใช้ประโยชน์ ความเสื่อมโทรม
การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ไม้ป่า ศึกษานอกสถานที่และกรณีศึกษา
Fundamental concepts and statistical principles of wild plants genetics; principles of forest genetic classFMication; evolution of tree forest classFMication systems; philosophy of the relationship between wildlFMe, abundance nutrient
turnover, utilization degradation, restoration and conservation of forest trees; field trips and case studies
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47