เมนูหลัก

สด281การผลิตสื่อผสม 2
Multimedia Production 2
สังกัดสารสนเทศและการสื่อสาร, การสื่อสารดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: สด181
รายวิชาต่อเนื่อง:สด313, สด315, สด381
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-17:00IC 106143C80746W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (เท่านั้น)
  02 พฤหัสบดี13:00-17:0080-310147C502129W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (เท่านั้น)
  03 จันทร์13:00-17:00IC 106143C60546W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (เท่านั้น)
  04 จันทร์13:00-17:00IC 106143C20182W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ประเภท4ปี เทียบเข้าเรียน(เท่านั้น)
Course Description
ความรู้ขั้นสูงด้านความคิดสร้างสรรค์และทักษะฝีมือในการสร้างภาพยนตร์ตระกูลต่างๆ พัฒนารูปแบบและสร้างงานที่ท้าทายมากขึ้น แนวคิดเกี่ยวกับภาพ การออกแบบฉาก งบประมาณ และทำงานร่วมกันในทีม การพัฒนาทักษะทางเทคนิค รวมถึงกระบวนการหลังการถ่ายทำแบบ ดิจิทัล เช่นการตัดต่อ
การแก้ไขสีและการส่งออกขั้นสุดท้าย การสร้างวิดีโอที่มีคุณภาพสูง การ กำหนดเวลา กลยุทธ์การแก้ไขและวิธีการจัดการเสียงและสร้างซาวด์แทร็ก รวมถึงซอฟต์แวร์และ ฮาร์ดแวร์ส าหรับการแก้ไขและการใช้งานร่วมสมัย สร้างภาพยนตร์สารคดีจากแหล่งข้อมูลที่มีความ น่าเชื่อถือ บริบทสังคม เพื่อสะท้อนถึงปัญหาทางสังคมและนำเสนอทางออกได้
Advanced knowledge of creative and skillful in making genre films. Develop the style and create more ambitious work Visual concept, design the set, create the budget, and work together in a team. Improving the technical skills, including digital post-production such as editing,
colour correction, and final output. Making a high-quality video, timelines, editing strategies and methodologies, manipulation of audio and creation of simple soundtracks, and contemporary editing software and hardware and operation. Making documentary films from the
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47